ماموریت
ارائه خدمات طراحی مهندسی، تامین قطعات و اجرای پروژه های ساخت، بازسازی، نگهداری و تعمیرات در صنعت ریلی در راستای ارزش افزایی و حفظ حقوق سهامداران، شرکای استراتژیک و سایر ذی نفعان، و ارتقا تکنولوژی و دانش روز صنعت ریلی کشور با نوآوری و مدیریت بر استعدادها و سرمایه های انسانی وتاکید بر مسئولیت های اجتماعی