مناقصات و مزایده هاورود موضوع تاریخ پایان تاریخ شروع شماره مناقصه یا مزایده ردیف
ورود به مناقصه شرکت ریل پرداز سیستم در نظر دارد قطعات واگن های باری و مسافری را از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند متقاضیان می توانند جهت شرکت در مزایده وارد این قسمت شده و از جزئیات و همچنین نحوه برقراری ارتباط مطلع شوند 1395/07/31 1395/07/13 9510112 1
پایان مهلت مناقصه شرکت ریل پرداز سیستم در نظر دارد قطعات واگن های باری و مسافری را از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند متقاضیان می توانند جهت شرکت در مزایده وارد این قسمت شده و از جزئیات و همچنین نحوه برقراری ارتباط مطلع شوند 1395/04/31 1395/04/20 9510110 2