طراحی و مهندسی ریلی

  • طراحی سازه های بارگیری و تخلیه واگن باری
  • طراحی تزئینات داخلی واگن های مسافری لوکس
  • طراحی خطوط تست تزریق بوژی و بدنه
  • طراحی خطوط کامل بوژی و آلات ناقله
  • طراحی تست های بدنه
  • طراحی سازه های بارگیری و تخلیه واگن باری
  • طراحی تست های تایپ و روتین واگن باری و مسافری