تعمیر واگن مسافری

  • نوسازی یا طراحی سیستم الکتریکی و کابل ها و روشنایی واگن
  • تعمیرات اساسی و ارتقا سیستم تهویه هوا
  • طراحی و پیاده سازی طراحی داخل واگن
  • نصب سیستم سمعی و بصری در واگن
  • پیاده سازی سیستم اطلاع رسانی به مسافران
  • تست و نوسازی و افزایش عمر بوژی
  • تست و کنترل دقت ناوگان