تاریخچه

  • تاسیس

    شرکت ریل پرداز سیستم در سال 1382 به عنوان یک شرکت ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی در حوزه ریلی تاسیس گردید. با افزایش فعالیت و پروژه های سازمان واحد مهندسی به طور کامل شکل گرفت و در حوزه های طراحی و مهندسی ناوگان ریلی فعالیت نمود.

  • شروع فعالیت

    در این سال پروژه های مهمی در حوزه مهندسی انجام گردید از آن جمله می توان به طراحی اولین فرهنگ واژگان تخصصی ریلی (فارسی ـ انگلیسی) و ترجمه کامل فیش های UIC اشاره نمود.

  • راه اندازی کارخانجات

    همزمان در حوزه واگن های باری پروژه تجهیز کارخانجات اصفهان جهت انجام تعمیرات اساسی واگن های باری تکمیل و طراحی مکانیزم درهای تخلیه واگن های باری برای شرکت ریل پرداز سیر نیز انجام گردید.