پروژه های ماimg01

تعمیرات اساسی و بازسازی بدنه واگن باری ریل پرداز سیر

انجام تعمیرات اساسی و بازسازی بدنه 150 دستگاه واگن باری لبه بلند شامل خرید مواد مورد نیاز عملیات بازسازی ، بازدید و تعمیر بدنه واگن ، تعمیرات اساسی فریم بوژی ، تعمیرات اساسی قلاب ،اهرم بندی و اجزای سیستم ترمز ، تعمیرات اساسی تامپون و ... بر اساس دستورالعمل های مصوب راه آهن حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران