سیستم ثبت شکایاتجهت آگاهی از فرایند ثبت و پیگیری شکایات فایل مورد نظر را دریافت نماییدجهت ثبت شکایات فایل مورد نظر را دریافت نموده و پس از تکمیل از طریق یکی از کانال های ارتباطی زیر برای ما ارسال نمایید